З А К Љ У Ч А К

Штампа

-

На основу члана 29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС", број 27/2020) и процене тренутне епидемиолошке ситуације на територији општине Медвеђа, Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа на седници одржаној 2. јула 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ношење заштитних маски у свим затвореним просторима са посебним нагласком на јавне институције, поште, банке и продавнице, на територији општине Медвеђа, као обавезна превентивна мера појачаног здравственог надзора, ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID 19.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општинска управа општине Медвеђа, Одељење за урбанизам – Одсек за инспекцијске послове да редовно контролишу спровођење напред наложене мере и да о томе редовно обавештавају Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.
3. Закључак доставити надлежним за поступање и објавити на званичној интернет страници општине Медвеђа.

07Број:217-35/2020-1
2. јул 2020. године
М е д в е ђ а

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Др Небојша Арсић