Ndërrmarjet publike

Shtyp

-
Ndërrmarrjet publike
• NKP Obnova
• NP Radio Medvegja
• NP Drejtoria për urbanizëm dhe ndërtim
• Organizata turistike