ОДЛУКА

Штампа

-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-40/2020-2
27. јул 2020. Године
М е д в е ђ а

            На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 27. јула  2020. године, доноси

О Д Л У К У

  1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, Одељењу за урбанизам, Одсеку за инспекцијске послове да у наредном периоду а од дана доношења ове одлуке врши ригoрозну контролу примене мере обавезног ношења заштитне маске у затвореном и отворном  простору а у складу са Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-36/2020-1 од 06. јула 2020. године, и да у колико уоче приликом контроле понашање које је супротно наложеним мерама, предузму све законске мере покретање прекршајног поступка, и да о свом поступању редовном извештавају Општински штаб за ванредне ситуације
  2. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Медвеђа, Одељењу за урбанизам, Одсеку за инспекцијске послове, да у складу са Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-36/2020-1 од 06. јула 2020. године,  врши ригoрозну контролу радног времена угоститељских објеката на територији општине Медвеђа, и да о свом поступању редовном извештавају Општински штаб за ванредне ситуације.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА

Др Небојша Арсић