ОБАВЕШТЕЊЕ

Штампа

-

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЕШТАЈА

Подношење захтева за категоризацију врши се искључиво електронским путем, преко централног информационог система "е-Туриста".

Физичко лице или правно лице које први пут категорише смештајни објекат врста кућа/апартман/соба/сеоско туристичко домаћинство обавезан је да се прво евидентира са личним документом у јединицу локалне самоуправе (Oдељење за привреду и финансије) где ће добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем е-Туриста.

Подношење захтева за обнову категоризације врши се такође у систему е-Туриста.

Прилози које је потребно убацити у систем су:

- лекарско уверење да власник смештаја не болује од заразних и психосоматских болести

- купопродајни уговор оверен код нотара или власнички лист који доказује власништво над некретнином

- очитана лична карта/копија личне карте уколико нема чип

- доказ о уплати таксе за захтев у износу од 320 динара - Р.А.Т на рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97   91-067

- доказ о уплати таксе за решење у износу од 550 динара - Р.А.Т на рачун бр.840-742221843-57 позив на број 97   91-067

Наведену документацију потребно је скенирати и скениране унети у систем као прилоге.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА