ОДЛУКА О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

Штампа

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-11/2020-1
19. март 2020. Године
М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС" бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС" бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. Марта 2020. Године, доноси

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ

1. Став 1. Тач.1. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Медвеђа 07 бр.217-9/2020-1 од 17.марта 2020. Године, мења се тако што се уместо речи „65" уноси „70".
2. У осталом делу наведена Наредба остаје на снази.
3. Одлука ступа даном доношења.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Горан Ивановић